Algemeen

Vacatures

test


Impressum


Product designer laadt niet?

Indien het laden langer dan 10 seconden duurt, vernieuw je pagina door de toetsen CTRL + F5 samen in te drukken.

Als de bovenstaande oplossing niet heeft geholpen, raden wij u aan om allereerst uw internet browser te sluiten en opnieuw te openen.

Gebruikt u Internet Explorer? Overweeg om Google Chrome te installeren voor een optimale compatibiliteit met onze webshop.


Gemakkelijk opnieuw bestellen?

Vanaf nu kunt u elke bestelling die u in het verleden heeft gemaakt, gemakkelijk opnieuw bestellen met één klik.

Nadat u bent ingelogt in uw account, gaat u naar "Mijn bestellingen". Hieronder ziet u een overzicht van al uw reeds geplaatste bestellingen.

Klik nu op de gewenste bestellingsnummer. U ziet nu dat er naast uw bestelde product een knop staat met "Opnieuw bestellen". Als u hier op klikt, verschijnen deze producten terug in uw winkelmandje. U dient hierna alleen uw bestelling nog af te ronden.

Deze optie is heel handig als u telkens dezelfde producten nodig heeft. Bijvoorbeeld : meerdere plaklabels voor op kamp, crèche, voetbal, enzovoort. 


Algemene voorwaarden

Identiteit van de verkoper

NameOnIt bv
Egide Walschaertsstraat 22E
2800 MECHELEN
BELGIUM
E-mailadres: hello@nameonit.shop
Telefoonnummer: +32 15 62 33 35
Ondernemingsnummer: BE 0899005403

 

Artikel 1- Algemeen.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten in één van de shops van NameOnIt bv. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en NameOnIt bv middels de procedure zoals deze is omschreven, accepteert de klant de voorwaarden.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met NameOnIt bv zijn overeengekomen.

1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van NameOnIt bv worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door NameOnIt bv ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.4 Indien (een) bepaling(en) van deze voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. NameOnIt bv en de klant zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

1.5 NameOnIt bv heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de NameOnIt bv websites te wijzigen.

1.6 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan op de website getoonde afbeeldingen of voorbeelden. NameOnIt bv is te allen tijde gemachtigd kaften en/of illustraties te wijzigen.

Artikel 2 - Aanbiedingen en overeenkomsten.

2.1 Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2.2 Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door NameOnIt bv. NameOnIt bv is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt NameOnIt bv dit mee binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.4 Deze overeenkomst bevat alle tussen de klant en NameOnIt bv gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en NameOnIt bv.

2.5 De administratie van NameOnIt bv geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan NameOnIt bv verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door NameOnIt bv verrichte leveringen. NameOnIt bv erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

2.6 De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten; de prijs van het product; klantgegevens als naam, factuuradres, adres waar het product naar toe gestuurd wordt en e-mailadres van de klant; het ordernummer van de overeenkomst; het e-mailadres en telefoonnummer van NameOnIt bv, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.

2.7 NameOnIt bv levert niet aan minderjarigen of onbekwaam verklaarden, wanneer de bestelling onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet correct betaald werden.

2.8 Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

Artikel 3 - Levering, levertijden en verzending.

3.1 Alle goederen worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven leveradres. Er wordt bij het plaatsen van uw bestelling minstens 2 keer gevraagd om uw adresgegevens na te kijken. Wanneer er bij de bestelling toch nog een foutief of onvolledig verzendadres wordt opgegeven en de zending is teruggekeerd naar NameOnIt bv dienen er opnieuw de afgesproken verzendingskosten betaald te worden als u alsnog de goederen wenst te ontvangen. U kunt de goederen ook kosteloos komen afhalen na afspraak. Wanneer de goederen niet terugkeren naar NameOnIt bv dient de gehele order opnieuw geplaatst te worden.

3.2 De opgegeven levertijden gelden vanaf het moment van ontvangst van betaling door de klant.

3.3 Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 60 dagen na ontbinding terugbetalen.

3.4 Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

3.5 Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.
We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikel 4 - Prijzen en betaling.

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verpakkings- en verzendkosten, welke genoemd worden bij de productinformatie, tenzij anders vermeld.

4.2 Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules die we op onze website aanbieden aanvaarden. Dit zijn Visa/Mastercard, Bancontact, Maestro, Paypal en overschrijving (SEPA).

4.3 Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

Artikel 5 - Overmacht en/of bijzondere omstandigheden.

5.1 In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

5.2 Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud.

6.1 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van NameOnIt bv, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan NameOnIt bv zijn voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten.

7.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door NameOnIt bv geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2 NameOnIt bv garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door NameOnIt bv geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 8 - Reclames en garantie.

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u NameOnIt bv daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

8.2 Wij garanderen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar in de mate dat het product niet conform is aan uw bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

8.3 Reclamaties dienen een duidelijke klacht te betreffen. Ze dienen uiterlijk 14 werkdagen na aflevering van de door de klant gegeven opdracht kenbaar gemaakt te worden.

8.4 Indien u het verkeerde product ontvangt of een defect product ontvangt, vragen wij u dit ons te melden en het product te retouren. U zal zo snel mogelijk de juiste bestelling ontvangen zonder extra kosten.

8.5 Mocht een niet gepersonaliseerde product niet helemaal zijn zoals u verwacht had, dan kunt u deze binnen 14 werkdagen terugsturen. Gelieve retourzendingen eerst per e-mail te melden op hello@nameonit.shop. Stuur het artikel in een voldoende gefrankeerde verpakking, met vermelding van uw gegevens (naam, telefoonnummer en e-mail adres) terug naar:

NameOnIt bv
Egide Walschaertsstraat 22E
2800 Mechelen (België)

Indien de artikelen correct retour zijn ontvangen, maakt NameOnIt bv binnen 30 dagen het verschuldigde bedrag aan u over(Inclusief de initiële verzendkosten).

Vanwege het persoonlijke karakter komt het recht op wijziging, retournering en annulering van gepersonaliseerde producten te vervallen.

Maten en leeftijdsschattingen op textiel zijn louter indicatief, hier kan een afwijking tot 1 jaar op zitten.

8.6 U geniet bij de aankoop van ëën of meer producten van de wettelijke garantie en de bescherming zoals voorzien in de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen. U zal NameOnIt bv van een gebrek aan overeenstemming in de zin van de hiervoor vermelde wet schriftelijk op de hoogte brengen uiterlijk binnen de twee maanden vanaf de dag waarop u het gebrek heeft vastgesteld.

8.7 Naast de interne klachtenprocedure van de webshop, kan u steeds terecht bij de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl of bij het Europese ODR-platform:  http://ec.europa.eu/consumers/odr

Artikel 9 - Persoonsgegevens.

9.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

9.2 De gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van NameOnIt bv. Deze gegevens worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van NameOnIt bv.

9.3 De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door NameOnIt bv over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van NameOnIt bv. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

9.4 De klant heeft ten alle tijden het recht zich te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens door NameOnIt bv voor direct marketing doeleinden.

Artikel 10 - Diversen.

10.1 Indien de klant aan NameOnIt bv schriftelijk opgave doet van een adres, is NameOnIt bv gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant NameOnIt bv een nieuw adres heeft doorgegeven.

10.2 Indien door NameOnIt bv gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat NameOnIt bv deze voorwaarden soepel toepast.

10.3 NameOnIt bv is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Artikel 11 - Toepasselijke recht en geschillenregeling.

11.1 Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

Artikel 12 - Kwaliteitlabels, certificaten en gedragscodes

12.1 Kwaliteitlabel en certificaat van BeCommerce:
NameOnIt is lid van en gecertificeerd door BeCommerce. Ons certificaat van BeCommerce treft u op volgende link: https://www.becommerce.be/nl/leden/zoek-een-lid/d/certificate/166.Wij gebonden aan de gedragscode van het kwaliteitslabel van BeCommerce, deze treft u op volgende link: https://www.becommerce.be/upload/Gedragscode%20BeCommerce%20Kwaliteitslabel20131021095552.pdf

12.2 Kwaliteitlabel en certificaat van Safeshops:
NameOnIt is lid van en gecertificeerd door Safeshops. Ons certificaat van BeCommerce treft u op volgende link: http://www.safeshops.be/portfolio/babygoodies-be. Wij gebonden aan de gedragscode van het kwaliteitslabel van Safeshops (BDMA), deze treft u op volgende link:http://www.bdma.be/fckeditor/userfiles/file/code%20version%202012%2009%2006.pdf

Artikel 13 - Bestelproces

Stap 1: Winkelmandje vullen
De klant vult het online winkelmandje met producten.

Stap 2: Winkelmandje bevestigen
Nadat de klant de nodige stappen (zoals gegevens invullen, verzending en betaalmethode kiezen) doorlopen heeft, bevestigt hij het winkelmandje.

Stap 3: Bestelling wordt gemaakt
Achterliggend maakt het webshopsysteem de bestelling aan. Deze bestelling komt direct in het systeem binnen als "wachten op betaling".

Stap 4: Bestelling betalen
De klant wordt op het einde van de bestelprocedure automatisch naar de betaalpagina van de betaalprovider gestuurd. Daar betaald de klant in een beveiligde omgeving zijn bestelling.

Stap 5: Bevestiging van de bestelling
Is de betaling gelukt, dan wordt de klant doorgestuurd naar een "bedankpagina" op de webshop, de bestelling wordt op "betaald" gezet en de klant ontvangt een e-mail met de bestelbevestiging. 
Als de betaling niet gelukt is, blijft de bestelling op "wachten op betaling" staan en komt de klant terecht op een pagina waarop uitgelegd staat dat er iets fout liep en kan de klant een andere bestelmethode kiezen en opnieuw betalen.
Indien de klant dit niet doet, dan blijft de bestelling nog steeds op "wachten op betaling" staan en ontvangt de klant binnen de 10 minuten een e-mail met de bestelbevestiging én met een duidelijke melding dat de bestelling nog niet betaald is. In die melding vindt de klant ook een unieke betaallink terug. Als de klant op die link klikt, dan kan hij de bestelling alsnog betalen. Deze link is ook terug te vinden in het account van de klant bij "mijn bestellingen". 

De eerste, tweede en derde dag na de bestelling sturen we de klant een e-mail met de melding dat er nog een bestelling is die nog niet betaald werd. In deze e-mail vindt de klant die unieke betaallink terug. 
Indien de klant voor overschrijving gekozen heeft en mits het innen van een betaling op een overschrijving steeds enkele dagen duurt, sturen we de e-mail één, twee en drie weken na het plaatsen van de bestelling. 

LET OP: De productie van de gepersonaliseerde producten in de bestelling wordt pas oopgestart nadat de betaling voltooid is. Met gevolg dat ook de eventueel voorziene levertermijn verlengd wordt.

Deze algemene voorwaarden worden in PDF bijgevoegd in de besvestiginsmail van een bestelling.


Privacy policy en Cookies

Versie [2.0] - [14-05-2018] 

Deze "Privacy Policy" regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: NameOnIt bv met maatschappelijke zetel te Egide Walschaertsstraat 22E, ingeschreven bij de KBO met nummer 0899005403 en met BTW-nummer BE0899005403 (hierna: "Verantwoordelijke", "Wij").

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door het aanmaken van een klantenaccount, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 - Algemeen

NameOnIt bv leeft de ''Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens" na. Wij houden ons eveneens aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), ook gekend als GDPR (General Data Protection Regulation).

Dit betekent dat volgende richtlijnen moeten worden gevolgd:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens zijn strikt beperkt tot die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Uw uitdrukkelijke toestemming is vereist voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • De passende technische en organisatorische maatregelen werden en worden genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Er geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Ervoor gezorgd wordt dat u op de hoogte bent en erop attent wordt gemaakt van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens én dat die op een respectvolle manier zullen worden behandeld.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is NameOnIt bv. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 - Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt op het aanmeldingsformulier op de Website: Naam, voornaam, straat en huisnummer, woonplaats, land, geboortedatum, paswoord en contactgegevens (e-mail, telefoon, gsm, fax).

2. 2. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

Artikel 3 - Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden
Uw persoonsgegevens worden verzameld om de diensten of producten te kunnen leveren, het beheer van bestellingen, klachtenbehandeling, afwikkeling van de wedstrijd, aanmaken en beheren van een account op de Website,...

3.2. Direct marketing
De persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor direct marketing, tenzij U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven ("opt-in"). U geeft deze toestemming eenamilg bij het plaatsen van een order. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan hello@nameonit.shop of door gebruik te maken van het onderdeel "Contacteer ons" op de Website.

3.3. Doorgifte aan derden
De persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst.

Zo worden onder meer de gegevens verstrekt aan een derde (verwerker) voor:

 • Het leveren van uw bestellingen: Bpost, DHL, DPD, Postnl, GLS
 • Het hosten van de database en website: Digital Ocean en Amazon Web Services

Er worden nooit persoonsgegevens verstrekt aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee wij een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. In de verwerkersovereenkomst worden de nodige en afdwingbare afspraken opgenomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.De verstrekte gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is bv. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met derden indien u hiervoor de toestemming geeft. Deze toestemming kan steeds worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de voorafgaande verwerking van die gegevens, voor de intrekking van die toestemming.

Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, uitgezonderd IOC, FIG, UEG, FIG-members & UEG-members voor deelname aan internationale stages & wedstrijden.

Artikel 4 - Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen NameOnIt bv en U.

Artikel 5 - Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage.
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken, dit onverwijld en binnen de maand.

5.2. Recht van verbetering en verwijdering
U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan NameOnIt bv. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

5.3. Recht op overdraagbaarheid 
U hebt het recht om uw gegevens op te vragen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm om deze over te dragen naar een nieuwe dienstverlener. 

5.4. Recht van verzet
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. U kunt zich echter niet verzetten tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

5.5. Uitoefening van uw rechten
U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar hello@nameonit.shop, per post naar NameOnIt bv, Egide Walschaertsstraat 22E, 2800 Mechelen of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website.

5.6 Recht om klacht in te dienen
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: : contact@apd-gba.be Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 - Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan NameOnIt bv aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 - Toegang door derden

7.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 - Register niet-incidentiele verwerkingsactiviteiten

Niet-incidentiele verwerking van uw persoonsgegvens worden bijgehouden in een register. Indien nodige, maken wij hiervan melding bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. 

Artikel 9 - Cookies

9.1. Een 'cookie" is een klein bestand uitgezonden door de server van NameOnIt bv en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

9.2. De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies: 

 • Taalcookie: de taal die u spreekt
 • Email cookie: username en dus email-adres
 • Livechat cookie: een cookie die gebruikt wordt bij de livechat
 • Analytische cookies: hiermee kunnen wij de beleving op de website verbeteren. We maken hiervoor gebruik van Google en je kan hier hun privacybeleid nalezen: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
 • Marketingcookies: deze worden gebruikt voor advertenties en converties te meten van onze eigen campagnes of die van onze partners, voor zowel gepersonaliseerde als niet gepersionaliseerde advertenties.

9.3. Via onze website worden ook cookies van derden geplaatst. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Hier treft u een overzicht:

9.4. U kunt de installatie van deze cookies weigeren door deze uit te schakelen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

9.5. Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door NameOnIt bv en uitsluitend gedurende Uw bezoek aan de Website.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar hello@nameonit.shop, per post naar NameOnIt bv, Egide Walschaertsstraat 22E, 2800 Mechelen, België of door gebruik te maken van het onderdeel "Contacteer ons" op de Website.


Herroepingsrecht en klachtenprocedure

Herroepingsrecht

Niet gepersonaliseerde producten: Niet tevreden? Geld terug!

Mocht een niet gepersonaliseerde product niet helemaal zijn zoals u verwacht had, dan kunt u deze binnen 14 werkdagen in de originele verpakking en in nieuwe staat terugsturen, zonder enige reden.

Gelieve retourzendingen eerst per e-mail te melden op hello@nameonit.be.

Stuur het artikel in een voldoende gefrankeerde verpakking, met vermelding van uw gegevens (naam, telefoonnummer en e-mail adres) terug naar:
NameOnIt, Egide Walschaertsstraat 22E, 2800 Mechelen, België

NameOnIt bv maakt het verschuldigde bedrag (inclusief de initiële verzendkosten) over aan de consument binnen een redelijke termijn na ontvangst van de goederen of nadat de consument aangetoond heeft dat hij de goederen teruggestuurd heeft, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Zie: https://economie.fgov.be/nl/themas/verkoop/reglementering/herroepingstermijnen

Het modelformulier vindt u hier: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf

Gepersonaliseerde producten

Vanwege het persoonlijke karakter komt het recht op wijziging, retournering en annulering van uw bestelling te vervallen.
Een bestelling kan wel worden geannuleerd als u gekozen heeft voor een vooruitbetaling en u de betaling nog niet heeft gedaan.
Uiteraard kunt u altijd uw bestelling terugsturen mocht er iets niet goed zijn aan het product of aan de bedrukking. Uw bestelling zal dan opnieuw gemaakt worden en naar u verstuurd worden.
Indien u een klacht heeft over een bepaald product, vragen wij u dit schriftelijk te melden aan ons via mail op hello@nameonit.shop en uw klacht altijd te illustreren met een foto.

Terugbetaling

Binnen de 14 dagen na ontvangst van je producten in correcte staat, gaan we over tot een terugbetaling van de producten die werden teruggezonden. Dit exclusief de kosten van de terugzending en met uitzondering van gepersonaliseerde producten zoals hierboven omschreven.

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over een door jou besteld product? Gelieve ons dit te melden binnen de 14 dagen na ontvangst van jouw pakket door te mailen naar hello@nameonit.shop of +32 15 62 33 35, met een duidelijke omschrijving van de klacht, voorzien van een foto. Wij zullen hier binnen 1 werkdag op antwoorden. Je dient de gepersonaliseerde producten niet terug te sturen, tenzij wij dit specifiek vragen in onze reactie.

Indien de klacht betreft een fout van onze zijde, dan zullen wij het product opnieuw maken en opnieuw opsturen. Bij een fout van onze transporteur, wordt er een klachtendossier bij die partij opgestart en wachten wij het resultaat daarvan af. Alle andere vormen worden per klacht afzonderlijk behandeld.

Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als consument terecht bij Safeshops. SafeShops.be zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. Je kan hen bereiken via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ of schriftelijk: Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren. Info@SafeShops.be

Naast de interne klachtenprocedure van de webshop, kan u steeds terecht bij de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl of bij het Europese ODR-platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr.